دیوان انوری ابیوردی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۳۵/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد انوری (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک