دیوان انوری ابیوردی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد انوری (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان