دیوان عراقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۳۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم بن بزرگمهر عراقی (شاعر و مؤلف) میرک‌بن محمد یزدی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۰۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان