دیوان انوری ابیوردی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد انوری (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان