دیوان نظیری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین نظیری (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک