مصباح الارواح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن ایلطغان بردسیری کرمانی (مولف) شمس کرمانی (کاتب)
موضوع اثر : شعر عرفانی / شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک