هفت اورنگ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۰۵/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک