دیوان عرفی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۴۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد کاتب (کاتب) جمال الدین محمد عرفی شیرازی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان