دیوان عرفی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۶۵/۰۰۰
پدید آورندگان : جمال‌الدین محمد عرفی شیرازی (شاعر و مؤلف) محمد بن میرزا جعفر کاشانی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۸۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان