گزیده اشعارست از ابوالواجد فارغی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۲۹
پدید آورندگان : شیخ عبدالواجد فارغی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک