گزیده اشعارست از شیخ ابوالواجد، صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۷۵
پدید آورندگان : عبدالواحد( ابوالواجد فارغی) (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی) قرن 10
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک