گزیده اشعارست از میرحاج صفویه

نظر شما:

قطب الدین میرحاج معاصر با سلطان حسین بایقرا بوده.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۷۷
پدید آورندگان : قطب الدین میرحاج (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) تألیف قرن 9
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک