نسب و لقب ائمه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۶۸۵/۰۲۴
موضوع اثر : ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : ۱۰۱۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، متن و حاشیه، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک