ترجمه منظوم اربعین جامی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۱۶/۰۰۰
پدید آورندگان : شاه محمود نیشابوری (کاتب)
موضوع اثر : ترجمه اربعین
تاریخ خلق : ۹۶۸ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن ختائی حاشیه ختایی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک