قرآن مجید صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۵۰۷/۰۰۰
موضوع اثر : قرآن
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : عرض (۷ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک