قلمدان با نقش پیر پارسا صفویه

نظر شما:

قلمدان لاکی با نقش نصایح پیر پارسا. زمینه این قلمدان به رنگ نخودی است.رقم "یا صاحب الزمان ۱۱۲۶"
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۱۷
پدید آورندگان : محمد زمان (قلمدان نگار)
موضوع اثر : نصایح پیرمرد پارسا- گل و پرنده
تاریخ خلق : ۱۱۲۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک