قلمدان قدنماسازی

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری با رقم به خط روسی داخل قلمدان. تزیینات به شکل عمودی بر زمینه سبز رنگ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۶۶
موضوع اثر : قدنما سازی
رنگ : سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک