قلمدان

نظر شما:

قلمدان چهره پردازی با تذهیب وتشعیر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۷۹
موضوع اثر : قدنما سازی
رنگ : -
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک