سرچسب دان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سرچسب دان چوبی کشویی مکعب مستطیل با رقم"عمل کارخانه- ۱۲۷۳تزیینات به شکل گل و بوته.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۳.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : گل و بوته
تاریخ خلق : ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک