نقشه GIS قلمرو فلات ایران

نظر شما:

نقشه قلمرو جغرافیایی فلات ایران ، کاغذ کرم رنگ با پاسپارتو چرمی مشکی ، به زبان لاتین
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۰۴
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک