نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات مربوط به مطالبات کارخانه خرم‌ از کتابخانه و موزه ملی ملک به تاریخ ۱۳۵۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۳۲۸۲
موضوع اثر : مکاتبات مربوط به مطالبات کارخانه خرم‌ از کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۳۵۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک