قطعه نستعلیق تحریری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک قطعه شکسته تحریری .صفحه پردازی :دفتری ۴سطری .کاغذ :فرنگی آهار مهره آبی روشن .مرکب :مشکی .بین خطوط طلا اندازی محرر .حاشیه :دارای تسمه اندازی منقش بر زمینه مشکی وفستقی .جدول کشی به شنگرف .طلا وسفیدآب با تحریر مشکی .پاسپارتو :دارای نقوش گل وبرگ بصورت حل کاری بر زمینه گل بهی تیره.کمند به طلا با تحریر مشکی
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۱.۰۵۸۶۰
موضوع اثر : رسید مکتوب
رنگ : زمینه :آبی روشن
جنس : کاغذ: فرنگی آهار مهره آبی روشن، مرکب مشکی،
تکنیک : خوشنویسی با قلم فرانسه بر روی کاغذ فرنگی آهارمهره آبی روشن، طلا اندازی محرر، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، حل کاری، کمند اندازی،
ابعاد : طول (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک