سکه ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه برنز ایلخانی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۶
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک