سکه سلطان محمد خدابنده(الجایتو) ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه برنزسلطان محمد خدابنده ایلخانی (۷۰۳-۷۱۶ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۱۶
تاریخ خلق : از شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸) تا رمضان ۷۱۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک