سکه سلطان محمد خدابنده(الجایتو) ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمد خدابنده ایلخانی ضرب آمل ۷۱۴ ه.ق
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۷
تاریخ خلق : ۷۱۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک