سکه نقره سلجوقیان روم سلجوقیان

نظر شما:

سکه نقره سلجوقیان روم
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۱
تاریخ خلق : از ۴۸۵ قمری (قرن ۵) تا ۷۰۷ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک