سکه نقره کیخسرو بن کیقباد سلجوقی سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه نقره کیخسرو بن کیقباد سلجوقی ضرب قونیه
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۸۵
تاریخ خلق : ۶۳۹ قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک