سکه ی نقره ی کیخسرو، سلاجقه ی روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه ی نقره ی کیخسرو، سلاجقه ی روم، قرن هفتم قمری
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۲۹
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک