سکه ی نقره ی سلجوقیان روم؛ کیخسرو (دوم) سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه ی نقره ی سلجوقیان روم؛ کیخسرو (دوم)
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۱۰۵
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک