سکه ی نقره کیخسرو بن کیقباد، سلجوقبان روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه ی نقره کیخسرو بن کیقباد، سلجوقبان روم
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۸
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک