سکه ی نقره کیخسرو بن کیقباد، سلجوقیان روم سلجوقیان روم

نظر شما:

سکه ی نقره کیخسرو بن کیقباد، سلجوقیان روم، ضرب قونیه، احتمالا ۶۴۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۸۴۵
تاریخ خلق : قمری (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک