سکه نقره سلطان اویس جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره سلطان اویس جلایر(۷۵۷-۷۷۶ ه.ق )
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۰۳۶
واقف : حاج حسین آقا ملک