سکه نقره ابوبکر تیموری آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره ابوبکر تیموری
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۷۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک