سکه نقره آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره آل جلایر ضرب بردع ۷۷۹ ه.ق
شماره اموال : ۳۰۰۱.۰۶.۰۰۱۴۷
تاریخ خلق : ۷۷۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های اکسید نارنجی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان