سکه نقره شیخ اویس آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره شیخ اویس آل جلایر (۷۷۶-۷۵۷ ه.ق) ضرب اصفهان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۴۸
تاریخ خلق : از ۷۵۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۷۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان