سکه نقره شیخ اویس بهادر خان آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره شیخ اویس بهادر خان آل جلایر ضرب بغداد
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۳
تاریخ خلق : از ۷۵۷ قمری (قرن ۸) تا ۷۷۶ قمری (قرن ۸)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان