سکه نقره شیخ اویس آل جلایر آل جلایر (جلایریان)

نظر شما:

سکه نقره شیخ اویس آل جلایر
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۵
تاریخ خلق : از ۸۱۸ قمری (قرن ۹) تا ۸۲۴ قمری (قرن ۹)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره
دوره تاریخی آل جلایر (جلایریان) روی بر خط زمان