سکه نقره شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری (۸۲۹ ه.ق) ضرب طارم
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۸۹
تاریخ خلق : ۸۲۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک