سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور، ایلخانان دست نشانده، ضرب تبریز، ۷۳۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۸۸
تاریخ خلق : ۷۳۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک