سکه ی نقره ی ساتی بک خاتون، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی ساتی بک خاتون، ایلخانان دست نشانده، ضرب تبریز، ۷۳۹ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۷۷۷
تاریخ خلق : ۷۳۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک