سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی، ضرب رویان، [؟]۷۴ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۸۳
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۸) تا نامعلوم
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نقره