سکه ی نقره ی محمد ،ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی محمد ،ایلخانان دست نشانده، ضرب ۷۳۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۹۰۶
تاریخ خلق : ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک