سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی، احتمالا ضرب جاجرم
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۹۲
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک