سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره ی طغاتیمور ایلخانی، ضرب طوس
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۹۹
رنگ : نقره ای تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :