سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی نقره انوشیروان، ایلخانان دست نشانده، ۷۵۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۱۰۸۷
تاریخ خلق : ۷۵۰ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های تیره
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک