سکه ی ابوسعید ایلخانی ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

سکه ی ابوسعید ایلخانی، ضرب بصره، ۷۲۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۲۰۹
تاریخ خلق : ۷۲۳ قمری (قرن ۸)
رنگ : نامشخص
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک