سکه مسین سلطان عبدالعزیز عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه مسین سلطان عبدالعزیز عثمانی، ضر ب قسطنطنیه، ۱۲۸۰ ه ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۵۰۰
تاریخ خلق : ۱۲۸۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مکسی با زنگار سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک