سکه ی مس ابوسعید ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه ی مس ابوسعید ایلخانی
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۶۸
رنگ : مسی اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک