سینی سنگی قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

سینی سنگی ساده از جنس مرمر، بدون الحاقات و تزیینات. فاقد امضا سازنده و تاریخ
Accession Number: 0000.14.00001
Color : نامعلوم
Dimensions : length (38 سانتیمتر) width (28 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline