تمبر سورشارژی یک قرانی تمبرهای شیرو خورشیدی سورشارژ 1334 قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

تمبر سورشارژی یک قرانی از سری تمبرهای شیر وخورشید سورشارژ 1334 به رنگ بنفش و سبز با تصویر شیر و خورشید در وسط تمبر و نقوش تزیینی اسلیمی در حاشیه. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارتهای - پست ممالک محروسه ایران - postes persanes - بر بالا و پایین تمبر. مهر سورشارژ 1334 به رنگ سیاه بر روی تمبر.
Accession Number: 1295.10.00425
Medium : شیر و خورشید و تاج شاهنشاهی ایران
Date : 1295 شمسی (قرن 13)
Color : بنفش و سبز
Dimensions : length (3 سانتیمتر و 1 میلیمتر) width (2 سانتیمتر و 4 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline